....... رسول خدا(ص)
مقام حسین بن علی(ع) در آسمان بالاتر از مقام او در زمین است.