دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۹ / ۲۱:۲۶:۵۳
01 آبان 1398 - 13:22 |
بخشی از مدعیان حمایت از دولت، این پوشش را صرفا برای ایجاد حاشیه امنیت برگزیده اند و اصالتا دنبال ساختارشکنی و براندازی هستند؛ و نه تقویت نظام از طریق جلب اعتماد مردم و مشارکت در انتخابات.,...