چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ / ۰۰:۰۴:۴۷
دسته بندی: سیاسی
تاریخ انتشار: 29 خرداد 1400 - 23:53

نتایح نهایی انتخابات شورای اسلامی در شهرستان شهریار- شهر باغستان

نتایج انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در شهرستان شهریار – شهر باغستان اعلام شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار : طاهری فرماندار شهریار پس از پایان فرایند شمارش آرا گفت:انتخابات به عنوان شاخصه و مظهر مردم‌سالاری از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و در طول این چهار دهه مردم همواره با حضور در صحنه انتخابات، ضمن مایوس ساختن دشمن، سرنوشت سیاسی کشور را تعیین کرده‌اند.

وی گفت:به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر  در شهرستان شهریار، نتيجه انتخابات در شهر باغستان به شرح زير مى باشد :

بسمه تعالى


فرم شماره 30
شماره: 1355545-6-ش
1400/03/29 :تاريخ
صورتجلسه نتيجه اخذ رای انتخابات
شهر باغستان تابع شهرستان شهريار استان تهران
به استناد 44 برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر باغستان و منضمات
مربوط که پيوست است نتيجه انتخابات در اين شهر به شرح زير مى باشد :
1- تعداد شعب ثبت نام و اخذ رای 44
2- تعداد کل تعرفه و برگ رای تحويل شده به شعب 63400
3- تعداد برگهای تعرفه مصرف شده 45092
4- تعداد برگهای رای داخل صندوقها 44783
5- تعداد رای باطله غير مأخوذه 31
6- تعداد برگهای رای باطله مأخوذه 1080
7- تعداد برگهای رای صحيح 43672
8- 44752 تعداد کل برگهای رای مأخوذه(مجموع برگهای رای صحيح و باطله مأخوذه )
که به ترتيب دارندگان بيشترين رای ، به نامزدهای انتخاباتى زير تعلق گرفته است :
رديف نام و نام خانوادگى شماره نامزد تعداد رای به عدد تعداد رای به حروف
1 رحيم رحيمي اولي قشلاقي 195 9068 نه هزار و شصت و هشت
2 حمداله علي زاده 265 8069 هشت هزار و شصت و نه
3 علي امامي 158 7901 هفت هزار و نهصد و يك
4 محمد اكبری 154 7013 هفت هزار و سيزده
5 محرم علي زاده 267 6850 شش هزار و هشتصد و پنجاه
6 محمد كشاورزبخشايش 291 6826 شش هزار و هشتصد و بيست و شش
7 جبار فيضي 282 6300 شش هزار و سيصد
8 اورجعلي محمدنژاده اتي كندی 418 6267 شش هزار و دويست و شصت و هفت
9 سعيد علي محمدی 268 6222 شش هزار و دويست و بيست و دو
10 كامل آذرگون 127 4952 چهار هزار و نهصد و پنجاه و دو
11 سعيد منصوريان 426 4951 چهار هزار و نهصد و پنجاه و يك
12 اروج اسدی 129 4720 چهار هزار و هفتصد و بيست
13 اردشير مرادی گل دره 424 4467 چهار هزار و چهارصد و شصت و هفت
14 صالح صفريان 256 3844 سه هزار و هشتصد و چهل و چهار
15 علي بهرامي 169 3631 سه هزار و ششصد و سي و يك
16 حسن افتخاری فرهادلو 151 2577 دو هزار و پانصد و هفتاد و هفت
17 عباس رنجور 198 2538 دو هزار و پانصد و سي و هشت
18 فرض اله اصلاني فرد 147 2357 دو هزار و سيصد و پنجاه و هفت
19 قربان فكوری خليله ده 281 2240 دو هزار و دويست و چهل
20 اصغر محمودی ليلاب 421 2182 دو هزار و يكصد و هشتاد و دو
21 علي احمد جمالي 176 1837 يك هزار و هشتصد و سي و هفت
22 علي خزائي 189 1821 يك هزار و هشتصد و بيست و يك
23 محمد كرمي 289 1695 يك هزار و ششصد و نود و پنج
24 سرخوش شكوری بسطام 248 1628 يك هزار و ششصد و بيست و هشت
25 اسماعيل اسماعيل پور 146 1502 يك هزار و پانصد و دو
26 مظفر كوهيان 295 1438 يك هزار و چهارصد و سي و هشت
27 مريم زند 216 1285 يك هزار و دويست و هشتاد و پنج
28 محمد كياني 296 1268 يك هزار و دويست و شصت و هشت
29 بيت اله خاني پالطلو 187 1255 يك هزار و دويست و پنجاه و پنج
30 حسين شاكری حسين آباد 242 1096 يك هزار و نود و شش
31 عظيم آقائي 152 1076 يك هزار و هفتاد و شش
32 سروش آزادی 128 1051 يك هزار و پنجاه و يك
33 محمدهادی عاشوری 259 987 نهصد و هشتاد و هفت
34 علي بختياری 168 974 نهصد و هفتاد و چهار
35 ابوالفضل كرماني 287 891 هشتصد و نود و يك
36 عباس كشاورزشنستقي 292 851 هشتصد و پنجاه و يك
37 بابك نقوی سيدلر 451 747 هفتصد و چهل و هفت
38 رضا عشايری 262 727 هفتصد و بيست و هفت
39 فاضل محبي 412 698 ششصد و نود و هشت
40 صابر تاجيك 172 688 ششصد و هشتاد و هشت
41 عباس زند 215 678 ششصد و هفتاد و هشت
42 احسان عطالو 264 663 ششصد و شصت و سه
43 جعفر ميرزائي جعفرقلي اوشاغي 428 555 پانصد و پنجاه و پنج
44 احسان كرزئي 286 515 پانصد و پانزده
45 سعيد باقريان 167 508 پانصد و هشت
46 علي اصلاني فرهادلو 148 449 چهارصد و چهل و نه
47 يونس ايماني 165 425 چهارصد و بيست و پنج
48 قاسم عباسي 261 394 سيصد و نود و چهار
49 اصغر صادقي 252 389 سيصد و هشتاد و نه
50 رضا زند 212 368 سيصد و شصت و هشت
51 رسول حسين زاده 185 368 سيصد و شصت و هشت
52 مهری محمودخاني 419 347 سيصد و چهل و هفت
53 محمدمهدی ابوالفتحي 126 338 سيصد و سي و هشت
54 سديف ايماني 164 318 سيصد و هجده
55 معرفت لطفي 297 309 سيصد و نه
56 ناصر طهماسب پور 257 308 سيصد و هشت
57 يوسف آهمه 162 299 دويست و نود و نه
58 مهرداد نوری فرد 452 291 دويست و نود و يك
59 مجتبي فرضي بسطام 278 265 دويست و شصت و پنج
60 زهرا مجنوني 298 245 دويست و چهل و پنج
61 محمد محمدرضائي 417 232 دويست و سي و دو
62 رضا كشوری 294 209 دويست و نه
63 يونس جوادی درآباد 181 181 يكصد و هشتاد و يك
64 محمدرضا اميرارسلاني 159 145 يكصد و چهل و پنج
65 احمد رحيمي 194 135 يكصد و سي و پنج
66 سيدمحمدعلي صادقي تكيه 254 117 يكصد و هفده
67 رسول خيری كرگان 192 114 يكصد و چهارده
68 حميدرضا محمدرضائي 416 103 يكصد و سه
69 سيدابوالفضل حيدری تكيه 186 101 يكصد و يك
70 مقداد كارخانه 285 99 نود و نه
71 وحيد رستمي 196 78 هفتاد و هشت
72 حامد شريفي 247 59 پنجاه و نه
73 محمد جاني نژاد 175 41 چهل و يك
74 مهدی شيری 251 36 سي و شش
75 عباس محترمي مروی لنگری 414 34 سي و چهار
76 سيده مهری سيدان 241 33 سي و سه
77 عباس ملكي نژادشاهيوندی 425 24 بيست و چهار
78 مهدی محسن پورگلوسنگ 415 9 نه
بنابراين با توجه به اينکه تعداد اعضای اصلى شورای اين شهر 7 نفر و تعداد اعضای على البدل آن 5 نفر مى
باشد ، افراد مشروح زير :
1 – آقای رحيم رحيمي اولي قشلاقي نام پدر قدرتدارای 9068 رای
2 – آقای حمداله علي زاده نام پدر عبد الهدارای 8069 رای
3 – آقای علي امامي نام پدر اسگندردارای 7901 رای
4 – آقای محمد اکبری نام پدر مصطفيدارای 7013 رای
5 – آقای محرم علي زاده نام پدر روح الهدارای 6850 رای
6 – آقای محمد کشاورزبخشايش نام پدر ابوالقاسمدارای 6826 رای
7 – آقای جبار فيضي نام پدر احمددارای 6300 رای
به عنوان اعضای اصلى و
1 – آقای اورجعلي محمدنژاده اتي کندی نام پدرعزيزاله دارای 6267 رای
2 – آقای سعيد علي محمدی نام پدرفيض اله دارای 6222 رای
3 – آقای کامل آذرگون نام پدرآقاويردی دارای 4952 رای
4 – آقای سعيد منصوريان نام پدرمحسن دارای 4951 رای
5 – آقای اروج اسدی نام پدرخيراله دارای 4720 رای
به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر باغستان انتخاب شدند .
کليه مدارك و لوازم و صندوقهای رأی محتوی تعرفه و برگهای رأی مصرف شده به ضميمه دو نسخه از اين
صورتجلسه و تعداد 18308 برگ تعرفه و برگهای رأی مصرف نشده باقيمانده تحويل فرماندار آقای نوراله
طاهری شد تا نسبت به تنظيم و انتشار آگهى نتيجه انتخابات اقدام نمايد ، يک نسخه از اين صورتجلسه نيز تحويل
هيأت نظارت شهرستان گرديد.

منبع خبر «» است و خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 174572 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.