چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ / ۱۷:۰۶:۰۴
دسته بندی: شهرستان قدس
تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت 1396 - 14:34

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای زرنان پایین، زرنان بالا، روستای هفت جوی، دانش

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای زرنان پایین در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای زرنان پایین می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی […]

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای زرنان پایین

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه روستای زرنان پایین می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستای زرنان پایین به شرح زیر می باشد:
– ۱ خانم منصوره بیاتی فرزند درویش علی کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای محمد جوزائی فرزند حسین کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای شهاب رازانی فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای مهدی رازانی فرزند ذبیخ اله کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای شجاع قربانی لیلستانی فرزند فرامرز کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای فرشاد مقدم فرزند فرهاد کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای محمدحسن مقدم فرزند علیرضا کد نامزد ۲۴
– ۸ خانم مرضیه مقدم فرزند علی رضا کد نامزد ۲۵
– ۹ خانم زهرا میرزائی فرزند مصطفى کد نامزد ۲۶
توجه :
-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط
اسامی تعداد حداکثر ۳ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
-۲ هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی شهرستان قدس در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای
اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی
می باشد .
-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا
شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .
نصرت اله قلندری بخشدار بخش مرکزی
شهرستان قدس

 

آگهی اسامی نامزد انتخابات شوراهای اسلامی روستای زرنان بالا

– ۱ آقای اکبر افشار فرزند همتعلى کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای محمد افشارفر فرزند اسداله کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای خدابخش حقنجات فرزند گل محمد کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای رسول حمزهء فرزند ناصر کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای رضا غزاله فرزند فضل الله کد نامزد ۲۱
– ۶ آقای محمد مددپورایناللو فرزند وکیل کد نامزد ۲۴
– ۷ آقای جعفر هادیان فرزند رضا کد نامزد ۲۶
توجه :
-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط
اسامی تعداد حداکثر ۳ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
-۲ هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی شهرستان قدس در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای
اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی
می باشد .
-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا
شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .
نصرت اله قلندری بخشدار بخش مرکزی
شهرستان قدس

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای هفت جوی

– ۱ آقای امیر احمدی لتحری فرزند خسرو کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای موسی اکرمی فرزند عزیز کد نامزد ۱۷
– ۳ آقای مهدی پرنیان فرزند نقى کد نامزد ۱۹
– ۴ آقای غلامرضا جمالی فرزند محمود کد نامزد ۲۴
– ۵ آقای میرزیاد حسینی فرزند میرحیدر کد نامزد ۲۵
– ۶ خانم فاطمه حیدری شریف آباد فرزند رضا کد نامزد ۲۶
– ۷ خانم فاطمه خسروی فرزند احمد على کد نامزد ۲۷
– ۸ آقای محمد خلجی فرزند رحمن کد نامزد ۲۸
– ۹ آقای سیدمهدی زاهد فرزند میرغفور کد نامزد ۴۱
– ۱۰ آقای همایون ساویز مشهور به سیدهمایون فرزند حسین کد نامزد ۴۲
– ۱۱ آقای سیامک سلیمانی بفراجرد فرزند اردشیر کد نامزد ۴۵
– ۱۲ آقای سیدجلال شجاعیان فرزند سیدحسن کد نامزد ۴۶
– ۱۳ آقای سیدعباس شجاعیان مشهور به سید فرزند سید حسن کد نامزد ۴۷
– ۱۴ آقای مسعود صبری فرزند احسان الله کد نامزد ۵۱
– ۱۵ آقای کاظم عباسی مطلق فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۲
– ۱۶ آقای مهرداد عبدالهی بخشی فرزند حبیب اله کد نامزد ۵۴
– ۱۷ آقای علی علیار فرزند عباس کد نامزد ۵۷
– ۱۸ آقای حسین فرجی گواهر فرزند امیر قلى کد نامزد ۵۸
– ۱۹ آقای پرویز فهیمی لورون فرزند هابیل کد نامزد ۵۹
– ۲۰ آقای میلاد معظمی نژاد فرزند یارمراد کد نامزد ۶۴
– ۲۱ خانم زینب نامدار فرزند محمور کد نامزد ۶۵
توجه :
-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۵ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط
اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
-۲ هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی شهرستان قدس در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای
اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی
می باشد .
-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا
شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .
نصرت اله قلندری بخشدار بخش مرکزی
شهرستان قدس

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای دانش

– ۱ آقای جعفر افشار فرزند اسمعلی کد نامزد ۱۶
– ۲ آقای مرتضی افشاری فرزند تیمور کد نامزد ۱۷
– ۳ آقای میرعرفان الیاسی فرزند حجت اله کد نامزد ۱۸
– ۴ آقای علی جوانشیری فرزند شرینعلى کد نامزد ۲۵
– ۵ آقای محمد غیاثوند فرزند یدالله کد نامزد ۴۱
– ۶ خانم سکینه فلاح مهرآبادی فرزند حسن کد نامزد ۴۲
– ۷ آقای میثم قضاتلو فرزند حمد اله کد نامزد ۴۵
– ۸ آقای جواد کماسی فرزند قیاسعلی کد نامزد ۴۶
– ۹ آقای آرش کمال معزی فرزند ادیب کد نامزد ۴۷
– ۱۰ آقای حسن مرادیان فرزند اله قلى کد نامزد ۴۸
– ۱۱ آقای شاپور نوری شهریور فرزند احمد کد نامزد ۵۱
توجه :
-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۵ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط
اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
-۲ هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی شهرستان قدس در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای
اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی
می باشد .
-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا
شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .
نصرت اله قلندری بخشدار بخش مرکزی
شهرستان قدس

 

 

 

 

منبع خبر «» است و خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 107003 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :