پنجشنبه, ۱ مهر ۱۴۰۰ / ۱۵:۰۵:۴۷
دسته بندی: شهرستان ملارد
تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت 1396 - 0:38

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر ملارد

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ملارد می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ملارد به شرح زیر می باشد: آقای فخرالدین آئینه […]در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ملارد می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ملارد به شرح زیر می باشد:

آقای فخرالدین آئینه وند مشهور به – فرزند بهرام کد نامزد ۱۲۴
– ۲ آقای فیروز ابراهیمی فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۵
– ۳ آقای اکبر اتابیکی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶
– ۴ آقای شهروز احدی فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷
– ۵ آقای علی آذری رهورد فرزند یداله کد نامزد ۱۲۸
– ۶ خانم سمیه اصغرپورلشکامی فرزند بهرام کد نامزد ۱۲۹
– ۷ آقای محبوب اکبری فرزند نصیر کد نامزد ۱۴۱
– ۸ آقای عارف اکبری جداقیه مشهور به عارف فرزند محمدباقر کد نامزد ۱۴۲
– ۹ آقای قاسمعلی اکثیری فرزند محمدطاهر کد نامزد ۱۴۵
– ۱۰ آقای مجتبی امانی فرزند محمدرحیم کد نامزد ۱۴۶
– ۱۱ آقای موقر امیراحمدی فرزند جعفرقلی کد نامزد ۱۴۷
– ۱۲ آقای ابوالفضل امیری فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۴۸
– ۱۳ آقای عباس اناری فرزند محمدنبی کد نامزد ۱۴۹
– ۱۴ آقای حسین انصاری مشهور به مهندس انصاری فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۵۱
– ۱۵ آقای رسول انصاری جداقیه فرزند صالح کد نامزد ۱۵۲
– ۱۶ آقای حمیدرضا آوای مشهور به سرهنگ فرزند رمضان کد نامزد ۱۵۴
– ۱۷ آقای محمد ایمانی جهانگیرلو فرزند غفار کد نامزد ۱۵۶
– ۱۸ آقای حاجعلی بحری مشهور به حاجى فرزند احمد کد نامزد ۱۵۷
– ۱۹ آقای حمیدرضا بذرافشان فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۸
– ۲۰ خانم سحر برنوسی فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۹
– ۲۱ آقای محمد بهاء مشهور به بهار فرزند حسین کد نامزد ۱۶۱
– ۲۲ آقای مجید بهرامی فرزند گلعلی کد نامزد ۱۶۲
– ۲۳ آقای حسین بیات مشهور به حاج حسینحلج بیات فرزند محمد على کد نامزد ۱۶۴
– ۲۴ آقای سیدجابر بیات فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۶۵
– ۲۵ آقای مسعود بیات فرزند یداله کد نامزد ۱۶۷
– ۲۶ خانم معصومه بیات فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۶۸
– ۲۷ خانم معصومه بیات فرزند حسین کد نامزد ۱۶۹
– ۲۸ آقای میثم بیگدلی وش فرزند هاجر کد نامزد ۱۷۱
– ۲۹ خانم آمنه پرستارتازه کند فرزند بایرامقلی کد نامزد ۱۷۲
– ۳۰ آقای علیرضا تقوی حاجی آقا فرزند حسین کد نامزد ۱۷۴
– ۳۱ آقای محمدحسین توبڃی امند فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷۵
– ۳۲ آقای بهرام توری فرزند گنجعلى کد نامزد ۱۷۶
– ۳۳ آقای احمد تیموری فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۷۸
– ۳۴ آقای ذبیح اله تیموری فرزند ضرغام کد نامزد ۱۷۹
– ۳۵ آقای عباس تیموری مشهور به عباس ۱۱۰ فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۸۱
– ۳۶ آقای علی جباری فرزند محمد کد نامزد ۱۸۲
– ۳۷ آقای ابوالفضل جعفربگلو مشهور به جعفر لانڃیکو فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۸۴
– ۳۸ آقای حسین جعفری فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۸۵
– ۳۹ آقای داود جعفری فرزند کرد على کد نامزد ۱۸۶
– ۴۰ آقای علی اشرف جلیلیان فرزند امین بگ کد نامزد ۱۸۷
– ۴۱ آقای علیرضا جمور مشهور به جمهور فرزند بختیار کد نامزد ۱۸۹
– ۴۲ آقای محمد جهانشاهی فرزند پرویز کد نامزد ۱۹۱
– ۴۳ آقای کریم چگینی فرزند غلامعلى کد نامزد ۱۹۲
– ۴۴ آقای جواد چهاردولی فرزند حسین کد نامزد ۱۹۴
– ۴۵ آقای داریوش چیبائی آقاگل مشهور به چیوائى فرزند بیژن کد نامزد ۱۹۵
– ۴۶ آقای حسین حسنی فرزند حیدر کد نامزد ۱۹۶
– ۴۷ خانم زینب حسنی فرزند علی کد نامزد ۱۹۷
– ۴۸ آقای محمود حسین پور فرزند نادر کد نامزد ۱۹۸
– ۴۹ آقای احمد حسینی فرزند رضا کد نامزد ۲۱۲
– ۵۰ خانم فاطمه حسینی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۴
– ۵۱ آقای محمد حسینی مشهور به سید فرزند مهدی کد نامزد ۲۱۵
– ۵۲ آقای سیدصادق حسینی ترکی فرزند سید جلیل کد نامزد ۲۱۶
– ۵۳ آقای داور حضرت پور مشهور به حضرتى فرزند عزت اقا کد نامزد ۲۱۷
– ۵۴ خانم الهه حیات بینی فرزند کریم کد نامزد ۲۱۸
– ۵۵ آقای حیدر حیدری فرزند محمد کد نامزد ۲۱۹
– ۵۶ آقای محمد حیدری فرزند خلیل کد نامزد ۲۴۱
– ۵۷ خانم المیرا خالق اسکندری شاد فرزند علی محمد کد نامزد ۲۴۲
– ۵۸ آقای سعید خانلو فرزند حسین علی کد نامزد ۲۴۵
– ۵۹ آقای رضا خانی فرزند عنایت اله کد نامزد ۲۴۶
– ۶۰ خانم آمنه خزائی فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۴۷
– ۶۱ خانم پری سا خزائی فرزند حمزه کد نامزد ۲۴۸
– ۶۲ آقای جواد خزائی فرزند عزیزمراد کد نامزد ۲۴۹
– ۶۳ آقای داود خزائی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۵۱
– ۶۴ آقای رضا خلج فرزند عزیز کد نامزد ۲۵۲
– ۶۵ خانم راحمه خلیل زاده اقدم فرزند فضلعلی کد نامزد ۲۵۴
– ۶۶ آقای مصطفی خلیلی کیوی فرزند نبی اله کد نامزد ۲۵۶
– ۶۷ آقای میثم خواجوند فرزند على کد نامزد ۲۵۷
– ۶۸ آقای رضا دانش بیات فرزند تیمور کد نامزد ۲۵۸
– ۶۹ آقای سعید دمرچی لو فرزند براتعلى کد نامزد ۲۶۱
– ۷۰ آقای مجتبی دولت آبادی فرزند محمد کد نامزد ۲۶۴
– ۷۱ آقای جواد رحمتی نسب فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۶۵
– ۷۲ آقای احد رحیمی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۶۷
– ۷۳ آقای فرهاد رضائی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۲۶۸
– ۷۴ آقای محمد رضائی انگیلی فرزند نادعلی کد نامزد ۲۶۹
– ۷۵ آقای صادق روزبهانی فرزند علی صفات کد نامزد ۲۷۴
– ۷۶ آقای حمید روشن فرزند سبزعلى کد نامزد ۲۷۵
– ۷۷ آقای ایرج زارع مشهور به مهندس زارع فرزند نبی اله کد نامزد ۲۷۶
– ۷۸ آقای ابراهیم زارعی فرزند علی محمد کد نامزد ۲۷۸
– ۷۹ آقای مهرداد زارعی فرزند علی داد کد نامزد ۲۷۹
– ۸۰ خانم زهرا زحمت کش فرزند محمدرحیم کد نامزد ۲۸۱
– ۸۱ آقای غلامعباس زرین کفش فرزند موسی کد نامزد ۲۸۲
– ۸۲ آقای سیدمحمدکاظم زمانی مشهور به دکتر زمانى فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۲۸۴
– ۸۳ خانم مهرماه سالاروند مشهور به سوسن فرزند علی کد نامزد ۲۸۶
– ۸۴ آقای منوچهر سلیمانی فرزند خانى کد نامزد ۲۸۷
– ۸۵ خانم رویا سمیعی فرزند محمد کد نامزد ۲۸۹
– ۸۶ آقای سیدمهدی سیدلر فرزند سیدحسن کد نامزد ۲۹۱
– ۸۷ آقای احسان سیفی نوشنق فرزند شرینعلی کد نامزد ۲۹۲
– ۸۸ آقای سیدمحمد شجاعیان مشهور به سید فرزند سیدحسن کد نامزد ۲۹۵
– ۸۹ آقای محمد شعبانی فرزند زین اله کد نامزد ۲۹۶
– ۹۰ آقای مجتبی شفیعی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۹۷
– ۹۱ آقای مهدی شفیعی فرزند غلامعلى کد نامزد ۲۹۸
– ۹۲ آقای علیرضا شهسواری فرزند حسین کد نامزد ۴۱۲
– ۹۳ خانم حمیرا شورجه فرزند شامیرزا کد نامزد ۴۱۴
– ۹۴ آقای علیرضا صالحی فرزند عباس کد نامزد ۴۱۵
– ۹۵ آقای سیدجواد صفوی کمامردخی فرزند سیدجلیل کد نامزد ۴۱۶
– ۹۶ آقای فرید صنایعی فرزند رضا کد نامزد ۴۱۷
– ۹۷ آقای میثم طاهرآبادی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۱۸
– ۹۸ آقای بهرام طاهری کیا فرزند على محمد کد نامزد ۴۱۹
– ۹۹ آقای محمدحسین طیب لی فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۲۱
– ۱۰۰ آقای سعید عابد فرزند مهرعلى کد نامزد ۴۲۴
– ۱۰۱ آقای ستار عباسی فرزند سردار کد نامزد ۴۲۵
– ۱۰۲ آقای فرشید عرب فرزند على شیر کد نامزد ۴۲۷
– ۱۰۳ آقای عوض عشایرپور مشهور به حاج عوض فرزند صمد کد نامزد ۴۲۸
– ۱۰۴ آقای مرتضی علیرضائی کاشانتوئی فرزند محمدحسن کد نامزد ۴۲۹
– ۱۰۵ خانم سمانه علی نژاد فرزند على کد نامزد ۴۵۱
– ۱۰۶ آقای علی عمادی فرزند محمد کد نامزد ۴۵۲
– ۱۰۷ آقای محمد عمادی مشهور به عمادی فرزند محمد حسین کد نامزد ۴۵۴
– ۱۰۸ آقای علی غلامی فرزند شیرمحمد کد نامزد ۴۵۶
– ۱۰۹ آقای مجید غیاثی پور مشهور به غیاثى فرزند نادعلى کد نامزد ۴۵۷
– ۱۱۰ آقای نادر فاضل مشهور به فاضلى فرزند صمد کد نامزد ۴۵۸
– ۱۱۱ آقای جواد فتحی فرزند محمد کد نامزد ۴۵۹
– ۱۱۲ آقای محمدپارسا فرج پور مشهور به پارسا فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۶۱
– ۱۱۳ آقای فردین فولادی کوشکی فرزند محمد کد نامزد ۴۶۲
– ۱۱۴ آقای ایرج فیروزآبادی فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۶۴
– ۱۱۵ آقای محمد قاسمی فرزند محمد رحیم کد نامزد ۴۶۷
– ۱۱۶ آقای کیانوش کاظمی فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۶۸
– ۱۱۷ آقای فریبرز کاظمی مجره فرزند صیادعلی کد نامزد ۴۶۹
– ۱۱۸ خانم زهرا کلیمی فرزند عمراه کد نامزد ۴۷۱
– ۱۱۹ خانم سایه گودرزی فرزند صفر کد نامزد ۴۷۲
– ۱۲۰ آقای علی مجردمنجقڃی مشهور به ندارد فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۷۴
– ۱۲۱ آقای مهدی محمدبیکی خورتابی مشهور به بیگى فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۷۵
– ۱۲۲ آقای امان الله محمدزاده فرزند باب الله کد نامزد ۴۷۶
– ۱۲۳ آقای پرویز محمدصالحی فرزند عزت اله کد نامزد ۴۷۸
– ۱۲۴ آقای داود محمدی فام مشهور به محمدیمحمدی قاممحمدی ناممحمدی خامفامخامنامقام فرزند
میرمحمد کد نامزد ۴۷۹
– ۱۲۵ آقای حیدر مرادی فرزند اصغر کد نامزد ۴۸۱
– ۱۲۶ آقای امیر مرادی سرنسری فرزند ستار کد نامزد ۴۸۲
– ۱۲۷ آقای سیدعلی مرزانی فرزند سیدحیدر کد نامزد ۴۸۴
– ۱۲۸ خانم منیره مشعشعی فرزند جهان کد نامزد ۴۸۵
– ۱۲۹ خانم زهره مشهدی حسین فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۸۶
– ۱۳۰ خانم فرشته معصوم بیگی فرزند اکبر کد نامزد ۴۸۷
– ۱۳۱ آقای مجید معظمی گودرزی مشهور به حاج مجید گودرزی فرزند جمشید کد نامزد ۴۸۹
– ۱۳۲ آقای جواد ملائی مشهور به مولایى فرزند علی محمد کد نامزد ۴۹۱
– ۱۳۳ آقای حسن ملائی فرزند ذبیح اله کد نامزد ۴۹۲
– ۱۳۴ آقای محمد مهدوی فر فرزند حسین کد نامزد ۴۹۴
– ۱۳۵ آقای میرقاسم موسوی مشهور به سید فرزند میر اسمعیل کد نامزد ۴۹۵
– ۱۳۶ آقای سعید موفق فرزند حسین کد نامزد ۴۹۶
– ۱۳۷ آقای جواد مومنی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۹۷
– ۱۳۸ آقای سیدمقدم میرحسن زاده مشهور به موسوی فرزند سیدحسن کد نامزد ۴۹۸
– ۱۳۹ آقای عقیل نادری مشهور به مهندس نادری فرزند علی کد نامزد ۵۱۲
– ۱۴۰ آقای کامبیز نجات پور مشهور به کامبیز نجات پور گراوند فرزند عباسقلى کد نامزد ۵۱۴
– ۱۴۱ آقای روح اله نجفی فرزند بابا حسین کد نامزد ۵۱۵
– ۱۴۲ آقای قادر نصیری ترزنق مشهور به قادر ایلخانى خلخانى فرزند ایلخانى کد نامزد ۵۱۶
– ۱۴۳ آقای علی نوروزی فرزند محمد على کد نامزد ۵۱۷
– ۱۴۴ آقای مهرزاد نوری فرزند مصدق کد نامزد ۵۱۸
– ۱۴۵ آقای ابراهیم نیکنام فرزند احد الله کد نامزد ۵۱۹
– ۱۴۶ آقای محمدرضا هژیرافضل فرزند کمندعلى کد نامزد ۵۲۴
– ۱۴۷ آقای داود همدانی فرزند یداله کد نامزد ۵۲۵
– ۱۴۸ خانم مژگان وقاری فرزند علی کد نامزد ۵۲۶
– ۱۴۹ آقای مجید یجک فرزند غلامعلی کد نامزد ۵۲۷
– ۱۵۰ آقای حسن یگانگی فرزند زین العابدین کد نامزد ۵۲۸
– ۱۵۱ آقای محمود یونسی قادیکلائی مشهور به مهندس یونسى فرزند سیف اله کد نامزد ۵۲۹
توجه :
-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط
اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ملارد در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور
از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا
شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

بهمن خطیبی فرماندار شهرستان ملارد__

 

منبع خبر «» است و خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 106944 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :