سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ / ۲۳:۴۹:۵۴
دسته بندی: سیاسی
تاریخ انتشار: 21 خرداد 1400 - 12:30

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر باغستان

به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر
باغستان مي رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار مي شودبسمه تعالي


فرم شماره 28
شماره: 1072990-6-ش
1400/03/21 :تاريخ
آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر باغستان
در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر
باغستان مي رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400
برگزار مي شود و اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر باغستان به شرح زير مي باشد:
1 – آقای اسلام ابراهيمي مشهور به بخشايشى فرزند مرتضي كد نامزد 125
2 – آقای محمدمهدی ابوالفتحي فرزند حافظ علي كد نامزد 126
3 – آقای كامل آذرگون فرزند آقاويردی كد نامزد 127
4 – آقای سروش آزادی فرزند غلامرضا كد نامزد 128
5 – آقای اروج اسدی مشهور به بابا فرزند خيراله كد نامزد 129
6 – آقای منصور اسدی حسينعلي بگلو مشهور به اسدی فرزند روح اله كد نامزد 142
7 – آقای اسماعيل اسماعيل پور مشهور به مرتضى – خانباغى فرزند عزت كد نامزد 146
8 – آقای فرض اله اصلاني فرد مشهور به سرهنگ اصلانى – سرهنگ فرزند عاليشان كد نامزد 147
9 – آقای علي اصلاني فرهادلو فرزند بيت اله كد نامزد 148
10 – آقای حسن افتخاری فرهادلو فرزند عزيزاله كد نامزد 151
11 – آقای عظيم آقائي فرزند بخشايش كد نامزد 152
12 – آقای محمد اكبری فرزند مصطفي كد نامزد 154
13 – آقای علي امامي فرزند اسگندر كد نامزد 158
14 – آقای محمدرضا اميرارسلاني فرزند حسن كد نامزد 159
15 – آقای مهدی اميری يكتا فرزند خان اوغلان كد نامزد 161
16 – آقای يوسف آهمه فرزند ذكريا كد نامزد 162
17 – آقای سديف ايماني فرزند اسمعلي كد نامزد 164
18 – آقای يونس ايماني فرزند بهمن كد نامزد 165
19 – آقای سعيد باقريان فرزند ادريس كد نامزد 167
20 – آقای علي بختياری فرزند اصغر كد نامزد 168
21 – آقای علي بهرامي فرزند غلامحسن كد نامزد 169
22 – آقای صابر تاجيك مشهور به مهندس تاجيك فرزند محمود كد نامزد 172
23 – آقای محمد جاني نژاد فرزند رضا كد نامزد 175
24 – آقای علي احمد جمالي فرزند مظفر كد نامزد 176
25 – آقای يونس جوادی درآباد فرزند جواد كد نامزد 181
26 – آقای رسول حسين زاده فرزند بهروز كد نامزد 185
27 – آقای سيدابوالفضل حيدری تكيه فرزند سيدحيدر كد نامزد 186
28 – آقای بيت اله خاني پالطلو مشهور به خانى فرزند مهدی كد نامزد 187
29 – آقای علي خزائي فرزند عزيزمراد كد نامزد 189
30 – آقای رسول خيری كرگان فرزند جمشيد كد نامزد 192
31 – آقای احمد رحيمي مشهور به احمد فرزند محمد كد نامزد 194
32 – آقای رحيم رحيمي اولي قشلاقي فرزند قدرت كد نامزد 195
33 – آقای وحيد رستمي فرزند هدايت كد نامزد 196
34 – آقای عباس رنجور مشهور به رنجبر فرزند يداله كد نامزد 198
35 – آقای رضا زند فرزند نامدار كد نامزد 212
36 – آقای عباس زند مشهور به زند وكيل فرزند محمود كد نامزد 215
37 – خانم مريم زند فرزند صفر كد نامزد 216
38 – آقای طاهر زورقيان فرزند قربانعلي كد نامزد 218
39 – خانم سيده مهری سيدان مشهور به سيدان – نيكجو فرزند سيدخليل كد نامزد 241
40 – آقای حسين شاكری حسين آباد مشهور به شكوری- چهل مرد فرزند محمدعلي كد نامزد 242
41 – آقای رضا شرافتمند فرزند قربان محمد كد نامزد 246
42 – آقای حامد شريفي فرزند رضا كد نامزد 247
43 – آقای سرخوش شكوری بسطام فرزند حيدر كد نامزد 248
44 – آقای محبوب شكوری بسطام فرزند حيدر كد نامزد 249
45 – آقای مهدی شيری فرزند حسين كد نامزد 251
46 – آقای اصغر صادقي فرزند نبي اله كد نامزد 252
47 – آقای سيدمحمدعلي صادقي تكيه فرزند سيدعلي كد نامزد 254
48 – آقای صالح صفريان مشهور به صفری -صفرپور فرزند صفرعلي كد نامزد 256
49 – آقای ناصر طهماسب پور فرزند علي كد نامزد 257
50 – آقای محمدهادی عاشوری مشهور به هادی فرزند محمدحسين كد نامزد 259
51 – آقای قاسم عباسي فرزند سليمان كد نامزد 261
52 – آقای رضا عشايری فرزند عباداله كد نامزد 262
53 – آقای احسان عطالو فرزند ابراهيم كد نامزد 264
54 – آقای حمداله علي زاده فرزند عبداله كد نامزد 265
55 – آقای محرم علي زاده مشهور به محرم فرزند روح اله كد نامزد 267
56 – آقای سعيد علي محمدی مشهور به على محمدی فرزند فيض اله كد نامزد 268
57 – آقای سهند علي محمدی فرزند فيض اله كد نامزد 269
58 – آقای موسي علي محمدی فرزند علي كد نامزد 271
59 – آقای مجتبي فرضي بسطام فرزند ارسلان كد نامزد 278
60 – آقای قربان فكوری خليله ده مشهور به قربانعلى فرزند قربانعلي كد نامزد 281
61 – آقای جبار فيضي فرزند احمد كد نامزد 282
62 – آقای مقداد كارخانه فرزند رحيم كد نامزد 285
63 – آقای احسان كرزئي فرزند محبعلي كد نامزد 286
64 – آقای ابوالفضل كرماني فرزند كرم كد نامزد 287
65 – آقای محمد كرمي فرزند عيسي كد نامزد 289
66 – آقای محمد كشاورزبخشايش فرزند ابوالقاسم كد نامزد 291
67 – آقای عباس كشاورزشنستقي فرزند علي كد نامزد 292
68 – آقای رضا كشوری فرزند غلامحسن كد نامزد 294
69 – آقای مظفر كوهيان فرزند علي جعفر كد نامزد 295
70 – آقای محمد كياني مشهور به دكتر كيانى -مهندس كيانى فرزند امراله كد نامزد 296
71 – آقای معرفت لطفي مشهور به سعيد فرزند نجفعلي كد نامزد 297
72 – خانم زهرا مجنوني فرزند محمدرضا كد نامزد 298
73 – آقای فاضل محبي فرزند سلام اله كد نامزد 412
74 – آقای عباس محترمي مروی لنگری فرزند غلام كد نامزد 414
75 – آقای مهدی محسن پورگلوسنگ مشهور به محسن پور فرزند عزيزالله كد نامزد 415
76 – آقای حميدرضا محمدرضائي فرزند جواد كد نامزد 416
77 – آقای محمد محمدرضائي فرزند زلفعلي كد نامزد 417
78 – آقای اورجعلي محمدنژاده اتي كندی فرزند عزيزاله كد نامزد 418
79 – خانم مهری محمودخاني فرزند مرتضي كد نامزد 419
80 – آقای اصغر محمودی ليلاب فرزند حسين كد نامزد 421
81 – آقای اردشير مرادی گل دره فرزند علي صفر كد نامزد 424
82 – آقای عباس ملكي نژادشاهيوندی فرزند خداداد كد نامزد 425
83 – آقای سعيد منصوريان مشهور به صديف فرزند محسن كد نامزد 426
84 – آقای پويا مهدی زاده فرهادلو فرزند برات كد نامزد 427
85 – آقای جعفر ميرزائي جعفرقلي اوشاغي فرزند محمودعلي كد نامزد 428
86 – آقای بابك نقوی سيدلر فرزند اسماعيل كد نامزد 451
87 – آقای مهرداد نوری فرد فرزند آدشيرين كد نامزد 452
توجه :
1 -نظر به اينكه تعداد اعضای اصلي شورای اسلامي اين شهر 7 نفر اسـت ، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامي
تعداد حداكثر 7 نفـر را مي توانند در برگ رأی بنويسند .
2 -هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداری شهريار در اجرای ماده 54 قانون انتخابات شوراهای اسلامي كشور از
تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأی ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
3 -شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان
شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .


نوراله طاهري فرماندار شهرستان شهريار

منبع خبر «» است و خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 174440 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.