چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ / ۰۰:۴۶:۴۰
تاریخ انتشار: 17 خرداد 1400 - 17:16

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر باغستان

استانداری تهرانفرمانداری شهرياربسمه تعالي فرم شماره 28شماره: 996362-6-ش1400/03/17 :تاريخآگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر باغستاندر اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر باغستانمي رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار ميشود و اسامي نامزدهاي […]استانداری تهران
فرمانداری شهريار
بسمه تعالي


فرم شماره 28
شماره: 996362-6-ش
1400/03/17 :تاريخ
آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر باغستان
در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر باغستان
مي رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار مي
شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر باغستان به شرح زير مي باشد:
1 – آقاي اسلام ابراهيمي مشهور به بخشايشى فرزند مرتضي كد نامزد 125
2 – آقاي محمدمهدي ابوالفتحي فرزند حافظ علي كد نامزد 126
3 – آقاي كامل آذرگون فرزند آقاويردي كد نامزد 127
4 – آقاي سروش آزادي فرزند غلامرضا كد نامزد 128
5 – آقاي اروج اسدي مشهور به بابا فرزند خيراله كد نامزد 129
6 – آقاي منصور اسدي حسينعلي بگلو مشهور به اسدي فرزند روح اله كد نامزد 142
7 – آقاي حمزه اسكندري مشهور به پويا فرزند سعداله كد نامزد 145
8 – آقاي اسماعيل اسماعيل پور مشهور به مرتضى – خانباغى فرزند عزت كد نامزد 146
9 – آقاي فرض اله اصلاني فرد مشهور به سرهنگ اصلانى – سرهنگ فرزند عاليشان كد نامزد 147
10 – آقاي علي اصلاني فرهادلو فرزند بيت اله كد نامزد 148
11 – آقاي حسن افتخاري فرهادلو فرزند عزيزاله كد نامزد 151
12 – آقاي عظيم آقائي فرزند بخشايش كد نامزد 15213 – آقاي محمد اكبري فرزند مصطفي كد نامزد 154
14 – آقاي علي امامي فرزند اسگندر كد نامزد 158
15 – آقاي محمدرضا اميرارسلاني فرزند حسن كد نامزد 159
16 – آقاي مهدي اميري يكتا فرزند خان اوغلان كد نامزد 161
17 – آقاي يوسف آهمه فرزند ذكريا كد نامزد 162
18 – آقاي سديف ايماني فرزند اسمعلي كد نامزد 164
19 – آقاي يونس ايماني فرزند بهمن كد نامزد 165
20 – آقاي سعيد باقريان فرزند ادريس كد نامزد 167
21 – آقاي علي بختياري فرزند اصغر كد نامزد 168
22 – آقاي علي بهرامي فرزند غلامحسن كد نامزد 169
23 – آقاي صابر تاجيك مشهور به مهندس تاجيك فرزند محمود كد نامزد 172
24 – آقاي محمد جاني نژاد فرزند رضا كد نامزد 175
25 – آقاي علي احمد جمالي فرزند مظفر كد نامزد 176
26 – آقاي يونس جوادي درآباد فرزند جواد كد نامزد 181
27 – خانم هانيه جوكار فرزند اصغر كد نامزد 182
28 – آقاي محمد حسن زاده بسطام فرزند صحبت كد نامزد 184
29 – آقاي رسول حسين زاده فرزند بهروز كد نامزد 185
30 – آقاي سيدابوالفضل حيدري تكيه فرزند سيدحيدر كد نامزد 186
31 – آقاي بيت اله خاني پالطلو مشهور به خانى فرزند مهدي كد نامزد 187
32 – آقاي علي خزائي فرزند عزيزمراد كد نامزد 189
33 – آقاي رسول خيري كرگان فرزند جمشيد كد نامزد 192
34 – آقاي احمد رحيمي مشهور به احمد فرزند محمد كد نامزد 194
35 – آقاي رحيم رحيمي اولي قشلاقي فرزند قدرت كد نامزد 195
36 – آقاي وحيد رستمي فرزند هدايت كد نامزد 196
37 – آقاي عباس رنجور مشهور به رنجبر فرزند يداله كد نامزد 198
38 – آقاي رضا زند فرزند نامدار كد نامزد 21239 – آقاي عباس زند مشهور به زند وكيل فرزند محمود كد نامزد 215
40 – خانم مريم زند فرزند صفر كد نامزد 216
41 – آقاي طاهر زورقيان فرزند قربانعلي كد نامزد 218
42 – خانم سيده مهري سيدان مشهور به سيدان – نيكجو فرزند سيدخليل كد نامزد 241
43 – آقاي حسين شاكري حسين آباد مشهور به شكوري- چهل مرد فرزند محمدعلي كد نامزد 242
44 – آقاي رضا شرافتمند فرزند قربان محمد كد نامزد 246
45 – آقاي حامد شريفي فرزند رضا كد نامزد 247
46 – آقاي سرخوش شكوري بسطام فرزند حيدر كد نامزد 248
47 – آقاي محبوب شكوري بسطام فرزند حيدر كد نامزد 249
48 – آقاي مهدي شيري فرزند حسين كد نامزد 251
49 – آقاي اصغر صادقي فرزند نبي اله كد نامزد 252
50 – آقاي سيدمحمدعلي صادقي تكيه فرزند سيدعلي كد نامزد 254
51 – آقاي صالح صفريان مشهور به صفري -صفرپور فرزند صفرعلي كد نامزد 256
52 – آقاي ناصر طهماسب پور فرزند علي كد نامزد 257
53 – آقاي واحد طهماسب زاده فرزند والح كد نامزد 258
54 – آقاي محمدهادي عاشوري مشهور به هادي فرزند محمدحسين كد نامزد 259
55 – آقاي قاسم عباسي فرزند سليمان كد نامزد 261
56 – آقاي رضا عشايري فرزند عباداله كد نامزد 262
57 – آقاي احسان عطالو فرزند ابراهيم كد نامزد 264
58 – آقاي حمداله علي زاده فرزند عبداله كد نامزد 265
59 – آقاي محرم علي زاده مشهور به محرم فرزند روح اله كد نامزد 267
60 – آقاي سعيد علي محمدي مشهور به على محمدي فرزند فيض اله كد نامزد 268
61 – آقاي سهند علي محمدي فرزند فيض اله كد نامزد 269
62 – آقاي موسي علي محمدي فرزند علي كد نامزد 271
63 – آقاي مجتبي فرضي بسطام فرزند ارسلان كد نامزد 278
64 – آقاي قربان فكوري خليله ده مشهور به قربانعلى فرزند قربانعلي كد نامزد 28165 – آقاي جبار فيضي فرزند احمد كد نامزد 282
66 – آقاي مقداد كارخانه فرزند رحيم كد نامزد 285
67 – آقاي احسان كرزئي فرزند محبعلي كد نامزد 286
68 – آقاي ابوالفضل كرماني فرزند كرم كد نامزد 287
69 – آقاي محمد كرمي فرزند عيسي كد نامزد 289
70 – آقاي محمد كشاورزبخشايش فرزند ابوالقاسم كد نامزد 291
71 – آقاي عباس كشاورزشنستقي فرزند علي كد نامزد 292
72 – آقاي رضا كشوري فرزند غلامحسن كد نامزد 294
73 – آقاي مظفر كوهيان فرزند علي جعفر كد نامزد 295
74 – آقاي محمد كياني مشهور به دكتر كيانى -مهندس كيانى فرزند امراله كد نامزد 296
75 – آقاي معرفت لطفي مشهور به سعيد فرزند نجفعلي كد نامزد 297
76 – خانم زهرا مجنوني فرزند محمدرضا كد نامزد 298
77 – آقاي فاضل محبي فرزند سلام اله كد نامزد 412
78 – آقاي عباس محترمي مروي لنگري فرزند غلام كد نامزد 414
79 – آقاي مهدي محسن پورگلوسنگ مشهور به محسن پور فرزند عزيزالله كد نامزد 415
80 – آقاي حميدرضا محمدرضائي فرزند جواد كد نامزد 416
81 – آقاي محمد محمدرضائي فرزند زلفعلي كد نامزد 417
82 – آقاي اورجعلي محمدنژاده اتي كندي فرزند عزيزاله كد نامزد 418
83 – خانم مهري محمودخاني فرزند مرتضي كد نامزد 419
84 – آقاي اصغر محمودي ليلاب فرزند حسين كد نامزد 421
85 – آقاي اردشير مرادي گل دره فرزند علي صفر كد نامزد 424
86 – آقاي عباس ملكي نژادشاهيوندي فرزند خداداد كد نامزد 425
87 – آقاي سعيد منصوريان مشهور به صديف فرزند محسن كد نامزد 426
88 – آقاي پويا مهدي زاده فرهادلو فرزند برات كد نامزد 427
89 – آقاي جعفر ميرزائي جعفرقلي اوشاغي فرزند محمودعلي كد نامزد 428
90 – آقاي بابك نقوي سيدلر فرزند اسماعيل كد نامزد 45191 – آقاي مهرداد نوري فرد فرزند آدشيرين كد نامزد 452
توجه :
1 -نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 7 نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذرأي فـقط اسامي
تعداد حداكثر 7 نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
2 -هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري شهريار در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از
تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
3 -شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان
شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
نوراله طاهري فرماندار شهرستان شهريا

منبع خبر «» است و خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 174370 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :