برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهریار در سال 97 برگزار شد

باحضور اعضای شورای فرهنگ عمومی اولین نشست شورای فرهنگ عمومی در دفتر امام جمعه شهریار برگزارشد.

گرامیداشت روز هوای پاک و پاکسازی محوطه شهرک اداری توسط مسئولین شهرستان شهریار

گرامیداشت روز هوای پاک و پاکسازی محوطه شهرک اداری توسط مسئولین شهرستان شهریار برگزار شد