گزارش تصویری

شور و حال شام غریبان در شهر جدید اندیشه

                               

زیباترین فیلم هوایی از عزاداری مردم شهر فردوسیه قسمت 2

زیباترین فیلم هوایی از عزاداری مردم شهر فردوسیه قسمت ۲

زیباترین فیلم هوایی از عزاداری مردم شهر فردوسیه قسمت 1

زیباترین فیلم هوایی از عزاداری مردم شهر فردوسیه قسمت ۱