امام حسن عسگری (ع)
چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند

برچسب : عدم اطلاع کارفرمایان